Zircon dating metamorphic rocks

Oravikum • Váhikum • Peripieninský lineament • Tatrikum • Subtatranské príkrovy • Čertovická línia • Fatrikum • Veporikum • Lubenícko-margecianska línia • Gemerikum • Hronikum • Rožňavská línia • Silicikum • Meliatikum • Turnaikum • Bükkikum • Transdanubikum • Zemplinikum Západné Karpaty sú pásmové pohorie oblúkového tvaru, sú súčasťou alpsko-himalájskej vrásovo-príkrovovej sústavy, hlavne jej severnej vetvy, ktorá je označovaná ako alpidy.

Západné Karpaty sú najsevernejše položeným alpínskym pohorím.

Existuje niekoľko interpretácii tektonickej stavby Západných Karpát.

Už dlhšiu dobu je používané trojité členenie na Vonkajšie, Centrálne a Vnútorné Západné Karpaty. Tri hlavné oblasti – Vnútorné, Centrálne a Vonkajšie Západné Karpaty sú oddelené dvoma sutúrami.

Najväčšiu časť Západných Karpát tvorí rozsiahla oblasť, ktorej podložie je budované granitoidnými a premenenými horninami (ktorých stupeň metamorfózy sa smerom na juh znižuje) so sedimentárnym obalom, cez ktoré sú presunuté rozsiahle príkrovy druhohorných karbonátov.

Tvorí ju Tatransko-fatranské pásmo jadrových pohorí, veporské a gemerské pásmo.

Všetky spomínané jednotky tvorili šelf stabilnej Európskej platformy.

zircon dating metamorphic rocks-86zircon dating metamorphic rocks-3

Stotožňujú ju s rožňavskou alebo lubenícko-margecianskou líniou, prípadne ju kladú ešte južnejšie. peripieninský lineament, kopírujúci približne priebeh bradlového pásma.

V ich kryštalinických celkoch tatriku, veporiku a gemeriku, ktoré sú rozčlenené zlomami, nie je očividná príkrovová pozícia.

Geofyzikálne výskumy však potvrdzujú, že gemerikum je nasunuté na veporikum a to je nasunuté na tatrikum.

Ich podložie aspoň čiastočne tvorila severná vetva penninika označovaná ako Valaiský oceán. kordiliéry alebo elevácie, tvorili znosové oblasti, ktoré zásobovali hlbšie časti panvy klastickým materiálom, prinášaným turbiditnými prúdmi – mohutnými podmorskými zosunmi.

Orogenéza postihla túto oblasť koncom paleogénu a začiatkom neogénu v tzv.

Leave a Reply